• Подготовка на прогнози на продажбата за одреден период

  – Годишен план (рамковен план)

  – Квартален план (овој план може да се менува/прилагодува во зависност од продажбата на веќе набавените количини на стоки)

  – Месечен план (потврден план по кој се прават набавките

 • Подготовка на документација неопходна за увоз на стоки

  – Упатства за употреба на македонски јазик (задолжително според важечката законска регулатива)

  – Подготовка на декларација

  – Обезбедување на потребни сертификати за увоз кои ги издава официјално тело за сертификација

  – Локална адаптација на хардверот и софтверот која ја бара официјалното тело за сертификација

 • Спроведување на претходен преглед на количините и квалитетот на пристигнатите стоки (со однапред обезбедени тимови)

 • Испорака на стоки до магацини на соодветните оператори, и подготовување и обезбедување на документација за прием на стоката во магацин