• Пред-продажни услуги и активности

  • Тестирање на уредите избрани од операторот за продажба во наредниот период:

  • Увоз на HW за тестирање на телефоните како тест примероци

  • HW тестирање и издавање на мислење за елиминација на можните дефекти

  • SW тестирање

  • Поднесување на HW-SW за финално тестирање од страна на операторот и можни дополнителни тестови

  • Добивање на одобренија за HW-SW како финални верзии готови за испорака