• Активности за грижа на корисници

  • Мониторинг на сервисните центри

  • Избор на најдобар сервисен центар

  • Преземање активности да се намали времето на сервисирање и листата на чекање

  • Директен контакт со корисниците со цел остварување континуирана грижа за корисниците