• Редовна проверка дали производите на доставувачот се правилно и соодветно претставени во мрежата на продажни места

  • Организирање активности за поттикнување на продажбата

  • Организација на различни обуки за продажба и грижа на корисниците

  • Мониторинг и синхронизација на сите активности со цел да се зголеми продажбата